Stadgar

§ 1 Föreningens ändamål
Föreningens syfte är att vidmakthålla och uppmuntra renrasig avel av Kaspisk häst i Sverige i enlighet med regelverket för Internationella Kaspiska Föreningen (ICS) och i enlighet med Svensk lag och att för detta ändamål bl.a.:
● aktivt verka för att avelsarbetet bedrivs sakkunnigt och effektivt,
● arbeta för rasens utveckling och förkovran så att hästarna blir lämpliga bruks- och tävlingshästar för framförallt ungdomen, samt
● marknadsföra och sprida kunskap om den Kaspiska hästen.

Föreningen är ideell.

§ 2 Medlemskap
Medlemskap kan beviljas fysisk person som betalat fastställd medlemsavgift.

Medlem kan när som helst utträda ur föreningen. Om medlemsavgift inte betalats trots två påminnelser, anses medlemmen ha utträtt ur föreningen.

Medlem som brutit mot föreningens stadgar eller föreskrifter eller som anses ha motverkat föreningens syften eller skadat densamma kan uteslutas ur föreningen enligt beslut av styrelsen. Rättelse kan sökas vid nästa årsmöte och styrelsen är då skyldig att ta upp detta på dagordningen.

Erlagd avgift återfås inte vid utträde eller uteslutning ur föreningen.

§ 3 Rösträtt
Vid ordinarie föreningsstämma (”årsmöte”) eller extra föreningsstämma äger varje medlem som fyllt 18 år en röst, förutsatt att gällande medlemsavgift har erlagts.

Röstning genom ombud (fullmakt) får ske, man kan maximalt ha fullmakt från en medlem per närvarande röstberättigad medlem.

§ 4 Föreningens säte
Föreningens säte ska vara den plats där ordföranden har sin hemvist, om inte föreningsstämman beslutar annat.

§ 5 Föreningens verksamhetsår
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 6 Firmateckning
Firman tecknas av ordförande och kassör var för sig för belopp upp till ettusen kronor. I övrigt tecknas firman av styrelsen, eller om styrelsen så beslutat, av styrelsens ledamöter två i föreningen.

§ 7 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av ordförande jämte minst tre och högst sex ledamöter, samt högst två suppleanter. Ordförande utses av årsmötet varje år. Ledamöter och suppleanter väljs på två år. Hälften av styrelsen avgår/omväljs vartannat år, så att alla inte avgår samma år. Styrelsen utser de olika posterna inom styrelsen efter varje årsmöte. En revisor väljs varje år av årsmötet.
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. I styrelsen gäller enkel majoritet. Vid lika röstantal gäller det beslut som företräds av ordförande.

§ 8 Styrelseledamöternas åliggande
Ordförande åligger att leda och organisera arbetet inom styrelse, samt att övervaka att föreningens stadgar efterlevs.

Sekreterare åligger att föra protokoll över styrelse- och föreningens möten. Sekreteraren ska handha föreningens arkiv, samt upprätta förslag till styrelsens årsberättelse.

Kassör åligger att handha in och utbetalningar, att föra kassabok och ordnat förvara samtliga verifikationer, att föra medlemsregister, att ansvara för förvaring av föreningens egendom samt att upprätta bokslut. Senast 6 veckor före utlyst årsmöte ska föreningens räkenskaper lämnas över till revisorn för revidering

Representant för föreningen kan utses av styrelsen. Sådan representant ska representera föreningen utåt mot andra organisationer och representera den Kaspiska hästen i olika sammanhang.

Registrator/Stambokförare samt vice registrator/stambokförare kan utses av styrelsen.

§ 9 Revisor
Revisorn ska senast tre veckor innan utlyst årsmöte ha granskat föreningens räkenskaper och överlämnat dessa tillsammans med berättelse häröver till styrelsen.

§ 10 Årsmöte
Årsmöte hålls senast 30 juni. Kallelse till denna utsändes till samtliga medlemmar per post eller mail tidigast fyra veckor och senast två veckor före mötet.

Till kallelsen ska alltid bifogas dagordning, eventuella motioner med styrelsens utlåtande, valberedningens namnförslag, resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse.

Namnförslag kan läggas fram på årsmötet. Alla föreslagna kandidater ska ha accepterat nomineringen. Även förslag på valberedningen inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande.

Beslut fattas med enkel majoritet i den mån inte annat anges i dessa stadgar. Omröstning och val sker öppet om ej någon påfordrar sluten omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst förutom vid personval då lottning ska ske.

Vid årsmöte ska följande frågor upptas på dagordningen.

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av justeringsmän
4. Upprättande av röstlängd
5. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
6. Fråga om godkännande av dagordningen
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
8. Föredragning av revisionsberättelsen och fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret
11. Val av ordinarie ledamöter och eventuella suppleanter för två verksamhetsår
12. Val av revisor för ett år
13. Val av valberedning
14. Eventuellt beslut om föreningens säte.
15. Fastställande av årsavgiften för nästkommande kalenderår
16. Behandling av ev. inkomna motioner och de frågor som väckts av styrelsen
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

§ 11 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma utlyses av styrelsen när den finner detta påkallat eller då det för visst uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst 20 % av samtliga röstberättigade medlemmar. Lämplig tid och plats bestäms av styrelsen. Vid extra föreningsstämma må andra frågor än de som varit angivna i kallelsen icke tagas upp till behandling. Mötet inkallas skriftligen senast 14 dagar i förväg. Till kallelsen ska alltid bifogas dagordning och beslutsförslag.

Beslut fattas med enkel majoritet i den mån inte annat anges i dessa stadgar. Omröstning och val sker öppet om ej någon påfordrar sluten omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst förutom vid personval då lottning ska ske.

§ 12 Motioner
Eventuella motioner (ärenden) som medlem önskar hänskjuta till ordinarie årsmöte skall skriftligen inkommit till styrelsen senast sex veckor innan utlyst årsmöte. Inkomna ärenden föreläggs årsmötet med styrelsens utlåtande.

§ 13 Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras efter där om fattat beslut på två efter varandra följande föreningsstämmor, varav det ena, men inte båda, kan vara extra föreningsstämma. Minst en månad ska ha förflutit mellan dessa föreningsstämmor. Ändringsförslaget måste bifallas av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade.

§ 14 Föreningens upplösande
Beslut om föreningens upplösande kan endast fattas av årsmöte följt av extra föreningsstämma en månad senare. För beslut om upplösning krävs 2/3 majoritet av avgivna röster på båda dessa möten. Beslut om upplösning ska innehålla föreskrifter om användning av föreningens tillgångar samt att föreningens alla registreringshandlingar på hästarna tillfaller ICS.

Stadgarna antagna 2014
Tidigare stadgar har fastställts 2004 och ändrats 2009 och 2010